top of page

Algemene voorwaarden

Darm Centraal

Wolfskuillaan 11, 7731 AM Ommen

KVK: 83738088

Algemene Voorwaarden Behandelingen Darm Centraal

 

Artikel 1. Algemeen

Onze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling, verkoop tussen Darm Centraal en een cliënt waarop Darm Centraal deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

 

Artikel 2.  Inspanningen Darm Centraal

Darm Centraal heeft een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting. Darm Centraal zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Darm Centraal zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. Ook zal Darm Centraal de cliënt inlichten over de gevolgen van de behandeling.

 

Artikel 3. Afspraken

Wanneer de cliënt de gemaakte afspraak niet kan nakomen dient de cliënt zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk 24 uur voor aanvang van de gemaakte afspraak dit door te geven aan Darm Centraal. Indien de cliënt de afspraak niet of niet tijdig afzegt, mag Darm Centraal hiervoor €50,- in rekening brengen. Het annuleren of verplaatsen van afspraken kan 

per mail (info@microbiotic.nl). Wanneer de cliënt te laat op een afspraak komt zal bij meer dan 5 minuten later de afgesproken behandeling ingekort worden waarbij wel het volledig behandeltarief in rekening zal worden gebracht. Wanneer de cliënt 15 minuten of meer te laat aanwezig is, zonder overleg, kan Darm Centraal de afspraak annuleren en wel het volledige behandeltarief in rekening brengen. Wanneer Darm Centraal later dan de afgesproken starttijd van de behandeling met de behandeling aanvangt, zal de volledig afgesproken behandeling door Darm Centraal worden uitgevoerd. Bij verhindering van het uitvoeren van een afspraak zal Darm Centraal dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan de cliënt melden.

 

Artikel 4. Betaling

De prijzen van de behandelingen cq. procedures worden mondeling aan de cliënt op locatie vermeld. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21 procent BTW. Dit geldt niet voor de medische behandelingen en consulten welke vrijgesteld zijn van BTW. Acties en aanbiedingen op de website, in advertenties of via andere kanalen zoals bijvoorbeeld social media, zijn geldig in de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt. Na de eerste consulten ontvangt de cliënt een factuur. Deze dient binnen 14 dagen te worden voldaan op rekening van Darm Centraal, zoals vermeld wordt op de factuur. Daarnaast wordt aan cliënt een factuur overhandigd welke aan de zorgverzekeraar aangeboden kan worden. Hierop staan de verrichtingen die in aanmerking komen voor vergoede zorg. Op basis van de voorwaarden van uw zorgverzekeraar wordt bepaald in welke mate deze vergoede, niet-gecontracteerde zorg, wordt vergoed. 

 

Artikel 5. Persoonsgegevens & privacy

Bij het eerste bezoek aan Darm Centraal zal een intake worden afgenomen waarbij ik vraag om gegevens welke noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Deze gegevens worden opgenomen in een geautomatiseerd systeem. De gegevens worden behandeld door Darm Centraal volgens de richtlijnen in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en zullen nimmer gedeeld worden met derden zonder toestemming van de cliënt. Uiteraard wordt alles via de AVG gehandhaafd.

 

Artikel 6. Geheimhouding

Voor alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling en verkregen via aanvullend onderzoek van externe
(samenwerkings)partners zoals Biovis’ diagnostik en Mijnlabtest.nl (o.a. DNA-
onderzoek) is Darm Centraal verplicht tot geheimhouding volgens de WGBO. Deze informatie geldt als vertrouwelijk en vervalt alleen indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Darm Centraal verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Darm Centraal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding niet is doorgegeven aan Darm Centraal. Darm Centraal is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar Darm Centraal. 

 

Artikel 8. Garantie

Darm Centraal geeft geen garantie op producten/behandeling wanneer:  

-De cliënt andere producten dan de door Darm Centraal geadviseerde producten heeft gebruikt. 

- De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen drie werkdagen heeft opgevolgd. 

- De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. 

 

Artikel 9. Beschadiging & diefstal

Wanneer een cliënt schade aanbrengt aan meubilair, apparatuur of producten, dan heeft Darm Centraal het recht om een schadevergoeding te eisen van de cliënt. Bij diefstal wordt altijd melding gemaakt bij de politie.

 

Artikel 10. Klachten

Wanneer de cliënt een klacht heeft over een behandeling of een product, dient de cliënt deze klacht zo spoedig mogelijk te melden aan Darm Centraal. Darm Centraal dient daarna binnen vijf werkdagen adequaat antwoord te. Alle informatie over ons beleid omtrent klachten en geschillen is terug te vinden op onze website: https://www.darmcentraal.nl.

 

Artikel 11. Recht

Op elke overeenkomst tussen Darm Centraal en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

bottom of page