top of page

Veiligheid en kwaliteit

Darm Centraal is opgericht met als doel patiënten en cliënten laagdrempelig medisch-
specialistische zorg te bieden op het gebied van maag-darm-leverziekten.
Zij krijgen bij Darm Centraal ruim de tijd om hun chronische klachten te bespreken, inzicht te
krijgen en aanvullende behandeling(en) te krijgen. Zij staan centraal in het behandelproces.
Ik bied optimale zorg van het hoogste niveau die voldoet aan alle eisen van de
inspectiedienst. Er wordt voortdurend gewerkt aan verbetering van de zorg, om voor
cliënten en patiënten een veilige behandelomgeving te creëren. 
 
Over de kwaliteit van de zorg
 
Kwaliteit is een breed begrip. Voor Darm Centraal geldt dat ik zorg biedt die voldoet aan alle
eisen. Niet alleen de vak-gebonden eisen, maar ook aan de eisen van de cliënt en patiënt. 

 • Alle behandelingen worden uitgevoerd door een ervaren maag-darm-leverarts met
  kennis op het gebied van maag-darm-leverziekten en preventieve geneeskunde.

 • Indien daar sprake van is, registreer ik klachten, incidenten, calamiteiten en
  complicaties zodat ik deze kan analyseren. Uit de analyse kan ik informatie halen
  om zo de zorg te verbeteren en optimaal te houden.

 • Door middel van tevredenheidsenquetes krijg ik van cliënten en patiënten
  teruggekoppeld waar volgens hun verbetering mogelijk is.  

 • Ik verantwoord de kwaliteit van de geleverde zorg aan onze patiënten,
  beroepsverenigingen en inspectie van de gezondheidszorg.

 
Over de veiligheid van de zorg
 
Patiënten en cliënten kunnen erop vertrouwen dat bij Darm Centraal continue aandacht is
voor de cliënt- en patiëntveiligheid. Onze medewerkers zijn er alert op om deze veiligheid te
waarborgen. 
De medewerkers van Darm Centraal zijn erop getraind om gevaarlijke situaties op te sporen
en te voorkomen of voor zover mogelijk, te verhelpen. 
Er wordt bij alle behandelingen gewerkt volgens de meest recente nationale en
internationale richtlijnen (zoals die van de eigen vakgroep Nederlandse Vereniging van MDL-
artsen (NVMDL) en United European Gastroenterologists (UEG). Ik heb daarnaast
goedwerkende procedures opgezet voor onder andere het melden van calamiteiten,
incidenten en complicaties. Ik betrek patiënten en cliënten bij het signaleren van risico’s en
waar nuttig bij maatregelen om deze te beperken.
 
Externe, onafhankelijke klachtenbehandeling
 
Ik probeer zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet
tevreden bent. U kunt mij dit rechtstreeks laten weten. Mocht u dit liever met een
onafhankelijke commissie willen bespreken, dan kunt u uw vraag of klacht voorleggen aan

het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw
klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een
onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en mij, zodat we samen
alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk
door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl
Voor meer informatie kunt u kijken
op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/ 
 
De Geschillencommissie
U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg
Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie
beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons
aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan.
Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl.

bottom of page