top of page

Privacy- & cookiebeleid

Darm Centraal wil optimale zorg kunnen bieden aan patiënten als het gaat om reguliere zorg voor maag-darm-en leverproblemen als ook om chronische klachten waarbij maag-en darmklachten een centrale rol spelen. Ik vind het belangrijk dat er op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens van mijn patiënten en cliënten wordt omgegaan. De bescherming van persoonsgegevens wordt bij wet geregeld, onder andere in de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit privacy statement geeft een toelichting op de verwerking van (medische) persoonsgegevens van patiënten en cliënten door Darm Centraal en is in overeenstemming met de vereisten van de AVG opgesteld. 


1.    Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Darm Centraal is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Darm Centraal heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) die toeziet op de naleving van de geldende wet- en regelgeving ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. De FG kunt u bereiken via admin@microbiotic.nl

2.    Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

1.  Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, BSN-nummer, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld uw e-mailadres), alsmede uw bankrekeningnummer;

2.  Een administratienummer;

3.  De bij het eerste punt bedoelde gegevens van uw gezins- of familieleden;

4.  De bij het eerste punt bedoelde gegevens van anderen die over uw welzijn en de gezondheid worden ingelicht;

5.  Gegevens die betrekking hebben op uw gezondheidstoestand;

6.  Gegevens die betrekking hebben op de gezondheidstoestand van uw gezins- en familieleden ingeval van erfelijke aandoeningen;

7.  Andere zogenoemde bijzondere gegevens, onder meer gegevens over uw etniciteit, godsdienst/levensovertuiging of seksuele leven met het oog op de goede behandeling of verzorging van de patiënt;

8.  Gegevens die betrekking hebben op uw gevolgde en te volgen behandeling (waaronder ook beeldmateriaal en lichaamsmateriaal);

9.  Gegevens die betrekking hebben op uw verstrekte medicamenten of voorzieningen;

10.  Gegevens die betrekking hebben op het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding;

11.  Gegevens die betrekking hebben op uw verzekering;

12.  Andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het beroep als bedoeld in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).


3.    Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

1.  Het uitvoeren van de geneeskundige behandelingsovereenkomst;

2.  Gegevensbeheer zoals in een elektronisch patiëntendossier;

3.  Ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid ten behoeve van een optimale patiëntenzorg;

4.  Het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;

5.  Het behandelen van klachten, geschillen, incidenten en calamiteiten;

6.  Het doen uitoefenen van accountantscontrole;

7.  Handelingen die nodig zijn om bovenstaande doelen zo goed mogelijk te dienen;

8.  Verantwoorde bedrijfsvoering, wettelijke taken en/of verplichtingen;

9.  Het onderhouden van contacten;

10.  Het afhandelen van gevraagde informatie;

11.  Bescherming van medewerkers en bezoekers van Darm Centraal, voorkomen van schade aan bezittingen van Darm Centraal of van gebouwgebruikers en/of opsporen van personen die zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan een strafbaar feit of een onrechtmatige daad;

 

Wij verwerken uw persoonlijke en medische gegevens om u de best mogelijke behandeling te bieden en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (o.a. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, Zorgverzekeringswet).

 

4.    Wat is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

·    De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waar u als betrokkene partij bent, zoals de geneeskundige behandelingsovereenkomst;

·    U heeft ondubbelzinnig toestemming gegeven voor de verwerking, zoals voor medisch wetenschappelijk onderzoek en/of verbetering van zorg;

·    De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, bijvoorbeeld het melden van infecties op basis van de Infectiewet;

·    De verwerking is noodzakelijk ter vrijwaring van uw vitaal belang zoals het inschakelen van een zorgverlener in geval van een calamiteit;

·    De verwerking is noodzakelijk met het oog op een gerechtvaardigd belang van Darm Centraal, zoals maatregelen in het belang van de bedrijfsveiligheid.


5.    Hoe lang bewaar ik uw persoonsgegevens?
Ik verwerk uw persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de doeleinden zoals omschreven in dit Privacy Statement. Wanneer de persoonsgegevens niet langer ter zake dienend zijn, zal ik deze vernietigen of anonimiseren.

De gegevens die ik ontvang ten behoeve van uw behandelovereenkomst, worden opgenomen in uw medisch dossier. Ik ben wettelijk verplicht om uw medisch dossier minimaal 20 jaar te bewaren na het einde van de behandelovereenkomst. Ik kan deze gegevens langer bewaren wanneer dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk is voor goede hulpverlening of zorg. De gegevens die specifiek verband houden met verbetering van zorg bewaar ik zolang dit noodzakelijk is voor het onderzoek.


6.    Wie ontvangen uw persoonsgegevens?
In het kader van uw behandelingsovereenkomst kan het noodzakelijk zijn om diverse zorgverleners van andere zorginstellingen te betrekken. In dat geval mag uw behandelend arts aan deze zorgverleners de gegevens verstrekken die noodzakelijk zijn voor uw behandeling.

Ook uw huisarts die u naar Darm Centraal heeft doorverwezen, ontvangt informatie over uw behandeling en gezondheidstoestand. Indien u ermee heeft ingestemd om naar een andere behandelaar te worden doorverwezen, dan wordt uw toestemming om uw persoonsgegevens aan die behandelaar te verstrekken, verondersteld.

Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan kunt u dit kenbaar maken bij uw behandelaar.

Daarnaast ontvangen organisaties die registraties uitvoeren gepseudonimiseerde onderzoeksgegevens. Dit betreffen de Nederlandse registraties (zoals bijv. NKR, CBS (oa. het register met doodsoorzaken), DICA, PALGA, etc.) en gereguleerde internationale registraties, (zoals bijv. European Genome-phenome Archive (EGA)).

Uitsluitend indien ik hiertoe wettelijk verplicht ben, verstrek ik uw persoonsgegevens aan toezichthouders of andere bevoegde autoriteiten. Daarnaast ontvangen derden uw persoonsgegevens indien deze ter uitvoering van een wet of rechterlijke uitspraak moeten worden verstrekt of indien dat noodzakelijk is ter vrijwaring van uw vitaal belang.

 

8.    Hoe beveilig ik uw persoonsgegevens?
Ik heb passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen en/of laten nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveilig ik mijn systemen volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging en maak ik hierover ook afspraken met mijn dienstverleners.

Voor zover mogelijk worden uw persoonsgegevens voor verbetering van zorg zoveel mogelijk gepseudonimiseerd of zelfs geanonimiseerd. Na anonimisering is niet meer te achterhalen van wie persoonsgegevens zijn verwerkt. Binnen Darm Centraal zijn persoonsgegevens alleen toegankelijk voor diegenen die deze gegevens mogen verwerken.

In het kader van de behandelingsovereenkomst zijn dat bijvoorbeeld uw behandelaren en doktersassistent maar ook medewerkers van de financiële administratie. Voor medewerkers van Darm Centraal die in opdracht van Darm Centraal betrokken zijn bij de verwerking van patiëntgegevens, geldt dat zij verplicht zijn tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Voor de overige situaties geldt dat aan derden geen toegang tot uw persoonsgegevens wordt gegeven, indien u daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

9.    Uw rechten inzake uw persoonsgegevens

·    Recht op dataportabiliteit; u kunt Darm Centraal verzoeken om de door uzelf digitaal aangeleverde gegevens aan u te overhandigen zodat u deze aan andere organisaties ter beschikking kunt stellen. 

·    Recht op vergetelheid; dit betreft het recht om 'vergeten' te worden;

·    Recht op inzage; dit betreft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of een afschrift te vragen;

·    Recht op rectificatie en aanvulling; dit betreft het recht om uw persoonsgegevens die feitelijk onjuist zijn, te wijzigen;

·    Recht op beperking van de verwerking; dit betreft het recht om minder gegevens te laten verwerken;

·    Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking;

·    Het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit (NB: hiervan is binnen Darm Centraal momenteel geen sprake).


Ten aanzien van uw inzagerecht wijzen we u op de mogelijkheid contact met ons op te nemen via e-mail: admin@microbiotic.nl.

Wij kunnen u naar aanleiding van uw verzoek vragen om zich te legitimeren. Eenieder van wie persoonsgegevens worden verwerkt heeft het recht om bij (mogelijke) schendingen van het toepasselijke recht met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit. In dit geval is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u op de website van autoriteitpersoonsgegevens.nl.

11.    Wijzigingen
Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan dit Privacy Statement van tijd tot tijd te raadplegen. Indien de wijzigingen daartoe aanleiding geven, zal ik u vragen opnieuw in te stemmen met de gegevensverwerkingen als beschreven in het Privacy Statement.

12.    Contact
Heeft u een vraag over de wijze waarop ik uw persoonsgegevens verwerk, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming.

De Functionaris Gegevensbescherming kunt u bereiken via admin@microbiotic.nl. Heeft u vragen over uw rechten als betrokkene kunt u contact opnemen via e-mail: admin@microbiotic.nl.

bottom of page